Viết một đoạn văn Tiếng Anh nói về một bộ phim lịch sử nổi tiếng của Việt Nam khoảng 50-60 từ .(tự suy nghĩ và đơn giản ch

Viết một đoạn văn Tiếng Anh nói về một bộ phim lịch sử nổi tiếng của Việt Nam khoảng 50-60 từ .(tự suy nghĩ và đơn giản cho hs khá ạ)

1 bình luận về “Viết một đoạn văn Tiếng Anh nói về một bộ phim lịch sử nổi tiếng của Việt Nam khoảng 50-60 từ .(tự suy nghĩ và đơn giản ch”

  1. I watch the historical movie Washington. It was great!. It is about George Washington, the first president of the USA. He was born in 1732, and became the general in 1775. He fought many battles against thr Britich. His army won the Battle of Yorktown in 1781, the last battle was a war. He became the president of United States of America in 1789. If you like history, you should watch this movie!
    Dịch:
    Tôi đã xem bộ phim lịch sử Washington. Nó thật tuyệt!.  Bộ phim về ông George Washington, tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ. Ông sinh năm 1732 và đã trở thành tướng quân năm 1775. Ông đã đánh nhiều trận chống lại quân Anh. Quân đội của ông đã thắng trận Yorktown năm 1781, trận chiến cuối cùng là một cuộc chiến. Ông đã trở thành tổng thống của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ vào năm 1789. Nếu bạn thích lịch sử, bạn nên xem bộ phim này!

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới