What_ he _(do) last night? ( gấp ạ )

What_ he _(do) last night? ( gấp ạ )

2 bình luận về “What_ he _(do) last night? ( gấp ạ )”

 1. What_ he _(do) last night?
  Giải đáp: What did he do last night?
  Dùng did do câu hỏi ở quá khứ ( last night), do là động từ hỏi chỉ hành động và đã được bỗ nghĩa rồinên chia ở dạng bình thường.
  @hômnaytôibịrob

  Trả lời
 2. What did he do last night? 
  – Last night: dấu hiệu thì quá khứ đơn
  +) S + V (ed/ cột 2) 
  -) S + didn’t + V 
  ?) Did + S + V ? 
  – Wh-word + did + S + V ?
  – Anh ấy đã làm gì vào tối hôm qua?

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới