Which character do you like most ? Why?

Which character do you like most ? Why?

2 bình luận về “Which character do you like most ? Why?”

 1. $\\$@ Which character do you like most ? Why?
  $\\$⇒ Tạm dịch câu hỏi: Bạn thích nhân vật nào nhất? Vì sao?
  $\\$⇒ Trả lời đầy đủ: I like Doraemi best. Because she is very clever and she is very kind and cute too.
  $\\$⇒ Tạm dịch câu trả lời: Tôi thích Doraemi nhất. Vì cô ấy rất thông minh và cô ấy cũng rất đỗi tốt bụng và đáng yêu.
  $\\$⇒ Trả lời ngắn gọn: Doraemi, because she is very clever and kind
  $\\$*** Cấu trúc:
  $\\$(?) (Wh-) + tobe / trợ ĐT + S + … ?
  $\\$        Which + N + tobe / trợ ĐT + S + … ?
  $\\$⇒ Trả lời: S + V + O / S + tobe + N / Adj

  color{lightblue}[#Egg]
       

  Trả lời

Viết một bình luận