Write a paragraph about 40-50 words to tell about your Favourite book Dịch Viết một đoạn văn khoảng 40-50 từ để kể

Write a paragraph about 40-50 words to tell about your Favourite book

Dịch Viết một đoạn văn khoảng 40-50 từ để kể về cuốn sách Yêu thích của bạn

Giúp em với ạ em cần gấp ạViết một bình luận

Câu hỏi mới