Part IV. Put the verbs in brackets into the correct tense or form.(có dấu hiệu ạ) 1.My sister is really busy – she (study) f

Part IV. Put the verbs in brackets into the correct tense or form.(có dấu hiệu ạ)
1.My sister is really busy – she (study) for the exam.
2.How often (you/ do) household chores? ~ Every day.
3…………..Lan (learn) ………… English for 2 years?- No, she (learn) ……….. English for 3 years

2 bình luận về “Part IV. Put the verbs in brackets into the correct tense or form.(có dấu hiệu ạ) 1.My sister is really busy – she (study) f”

 1. $Đáp$ $án$ + $giải$ $thích$:
  1. is studying
  -> Dấu hiệu trong câu không rõ ràng dựa vào cách dùng và nghĩa của câu.
  – Diễn tả hành động đang xảy ra tại thời điểm nói..
  – Vế trước nói về việc người chị đang rất là bận vậy vế sau ta cần phải sử dụng Hiện tại tiếp diễn
  -Cấu trúc: $\text{S + am/is/are + Ving + O}$
  – Chủ từ: He, she, it -> is
  – Chủ từ: I -> am
  – Chủ từ : They, we, you -> are
  2. do you do
  -> DHNB: Every day -> chia HTĐ
  – Câú trúc: $\text{(?) Do/does + S + V(bare) ?}$
  – $\text{How often + do/does + S + V(bare) ?}$
  3. Has Lan learnt / No, she hasn’t
  -> DHNB: For 2 years và For 3 years -> chia HTHT
  – For + khoảng thời gian là thì hiện tại hoàn thành.
  – $\text{(?) Have/has + S + V3/ed ?}$
  – $\text{Yes, S + have/has – No, S + have/has + not}$

  Trả lời
 2. 1. Is studying 
  – Dấu hiệu: Không rõ ràng
  – Tuy nhiên, người nói đang diễn tả rằng chị đang rất bận, vậy có nghĩa rằng câu này nên sử dụng thì Hiện tại Tiếp diễn
  -> Cấu trúc: S+ am/ is/ are+ V-ing
  + I+ am
  + He/ she/ it+ is
  + You/ We/ They+ are
  2. Do you do
  – Dấu hiệu: How often- Every day
  -> Nên sử dụng thì Hiện tại đơn
  -> Cấu trúc với động từ thường: S+ V(s/es)
  + I/ You/ We/ They+ V-inf
  + He/ She/ It+ V-s/es
  3. Has- learned/ learnt- has learned/ learnt
  – Dấu hiệu: For 2 years/ For 3 years
  -> Nến sử dụng thì Hiện tại Hoàn thành
  -> Cấu trúc: S+ have/ has+ V-ed/ PII
  + I/ You/ We/ They+ Have
  + He/ She/ It+ Has
  $@Étranger$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới