Put the vebs in the correctfrom 1)You (learn) English now ? 2)They (not read) book at the moment 3)What Tom (wacth) right

Put the vebs in the correctfrom
1)You (learn) English now ?
2)They (not read) book at the moment
3)What Tom (wacth) right now ?
4) Becareful ! the car (come)
5)My mother usally (get) up early
6) He (be) tired now
7)The weather (be) fine today
8 John often ( not watch) TV

2 bình luận về “Put the vebs in the correctfrom 1)You (learn) English now ? 2)They (not read) book at the moment 3)What Tom (wacth) right”

 1. 1) Are you learning
  – Dấu hiệu của thì HTTD: now (ngay bây giờ)
  – Chủ ngữ là ngôi thứ 2 -> Đi với tobe are
  ( ? ) Am/Is/Are + S + V-ing + O?
  2) aren’t reading
  – Dấu hiệu của thì HTTD: at the moment (bây giờ)
  – Chủ ngữ là ngôi thứ 3 số nhiều -> Đi với are
  ( – ) S + am not/isn’t/aren’t + V-ing + O 
  3) is Tom watching
  – Dấu hiệu của thì HTTD: at the moment
  – Chủ ngữ số ít => Đi với tobe is
  4) is coming
  – Dấu hiệu của thì HTTD: Be careful! (Câu mệnh lệnh)
  – Chủ ngữ là số ít => Đi với tobe is
  ( + ) S + am/is/are + V-ing + O
  5) gets
  – Dấu hiệu của thì HTD: usually (đôi khi)
  – Chủ ngữ số ít => V chia s/es
  ( + ) S + V-s/es + O
  6) is
  – Dấu hiệu của thì HTTD: now 
  – Chủ ngữ số ít => Đi với tobe is
  – tired (adj): mệt mỏi
  – Cấu trúc: tobe + adj
  7) is
  – Cấu trúc: 
  ( + ) S + am/is/are + N/adj/… + O
  8) doesn’t often watch
  – Dấu hiệu của thì HTD: often 
  – Chủ ngữ số ít => Mượn TDT does
  ( – ) S + don’t/doesn’t + V-inf + O 
  – Trạng từ chỉ tần suất đứng trước V thường 

  Trả lời
 2. 1 Are – learning (Thì HTTD – dấu hiệu : now)
  2 aren’t reading (Thì HTTD – dấu hiệu : at the moment)
  3 is – watching (thì HTTD – dấu hiệu : right now)
  4 is coming (Thì HTTD – dấu hiệu : Be careful!)
  5 gets (Thì HTĐ – dấu hiệu : usually )
  6 is (Thì HTTD – dấu hiệu : now – tobe không chia với thì HTTD nên chia tobe ở thì HTĐ)
  7 is (Thì HTTD – dấu hiệu : today – tobe không chia với thì HTTD nên chia ở thì HTĐ)
  8 doesn’t often watch (Thì HTĐ – dấu hiệu : often)
  – Chú ý : Những động từ sau không dùng với thì HTTD : 
  be , like , love , want , seem , believe , taste , hope , prefer , need , …. 
  * Thì Hiện Tại Đơn : ( dấu hiệu : seldom , rarely , always , usually , often , never , sometimes , every day/week/month/… , three times a year , once a day , twice a week , … ) 
  – Động từ tobe :
  +) S + is/am/are + … 
  -) S + is/am/are + not + …
  ?) Is/am/are + S + … ? 
  – Động từ thường : 
  +) S + V(s/es) + O 
  -) S + don’t/doesn’t + V nguyên + O 
  ?) Do/does + S + V nguyên + O ? 
  * Thì Hiện Tại Tiếp Diễn : (dấu hiệu : now , rightnow , at the moment , at present , Look ! , Listen ! , Be careful ! 
  +) S + is/am/are + V-ing + O 
  -) S + is/am/are + not + V-ing + O 
  ?) Is/am/are + S + V-ing + O ? 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới