put the verb in brackets into the corect form 1.She ( not /want ) ……. any coffee . She ( want ) ………. some tea . 2.

put the verb in brackets into the corect form
1.She ( not /want ) ……. any coffee . She ( want ) ………. some tea .
2. They ( not /go ) ……… fishing in winter.
3. I (like ) ……. my English class very much .
4. He usually ( go ) ….. to the library when he has free time .
5.What………… Mrs. Brown ( do ) …… ? – She ‘s a teacher .
6. What……….. your father often ( do )………… in the evening ?
7. Look ! The boy (climb ) ………. up a ladder .
8.They ( play ) ………. volleyball every afternoon , but they ( not /play ) ……..badminton now .
9. He ( learn )………. English and I (read ) …….. a book now .
10. He often ( have )…….. coffee for breakfast .

2 bình luận về “put the verb in brackets into the corect form 1.She ( not /want ) ……. any coffee . She ( want ) ………. some tea . 2.”

 1. $Nae$
  [Tiếng Anh]
  1. doesn’t want – wants
  => Thì HTĐ
  – Want(s) + Vinf
  – Sau trợ ĐT thì ĐT giữ nguyên
  – She (Chủ ngữ số ít) nên ĐT cần chia và trợ ĐT là does (not)
  —————————————————————
  2. don’t go
  => Thì HTĐ
  – Dấu hiệu: Hành động lặp đi lặp lại hoặc thói quen
  – They (Chủ ngữ số nhiều) nên trợ ĐT là do (not)
  —————————————————————
  3. like
  => Thì HTĐ:
  – Like/love/hate/….. + V-ing/ N
  – Chủ ngữ là “I” thì ĐT giữ nguyên.
  —————————————————————
  4. goes
  => Thì HTĐ:
  – Dấu hiệu: usually
  – He (Chủ ngữ số ít) thì ĐT giữ nguyên.
  —————————————————————
  5. does – do
  => Thì HTĐ
  – Sau trợ ĐT thì ĐT giữ nguyên
  – She (Chủ ngữ số ít) nên trợ ĐT là does (not)
  – Câu hỏi -> Đảo trợ ĐT lên đầu.
  —————————————————————
  6. does – do
  => Giải thích tương tự câu 5
  —————————————————————
  7. is climbing
  => Thì HTTD:
  – Dấu hiệu: Look!
  – The boy (Chủ ngữ số ít) nên tobe là is (not)
  —————————————————————
  8. play – aren’t playing
  => Clause 1 (Thì HTĐ) ; Clause 2 (Thì HTTD)
  – Dấu hiệu: Clause 1 (every) ; Clause 2 (now)
  – They (Chủ ngữ số nhiều) nên ĐT giữ nguyên và tobe là are (not)
  —————————————————————
  9. is learning – am reading
  => Thì HTTD:
  – Dấu hiệu: now
  – He (Chủ ngữ số ít) nên tobe là is
  – Chủ ngữ là “I” thì tobe là am.
  —————————————————————
  10. has
  => Thì HTĐ
  – Dấu hiệu: often
  – He (Chủ ngữ số ít) nên ĐT cần chia.
  ____________________________________________________________
  @ Cấu trúc:
  – Thì HTĐ:
  (+) S + V(s/es) + O
  (-) S + don’t / doesn’t + Vinf + O
  (?) Do/Does + S + Vinf + O? (Yes/No question)
  (?) Wh-question + do/does + S + Vinf + O? (Wh-question)
  – Thì HTTD:
  (+) S + tobe + V-ing + O
  (-) S + tobe not + V-ing + O
  (?) Tobe + S + V-ing + O? (Yes/No question)
  (?) Wh-question + tobe + S + V-ing + O? (Wh-question)

  Trả lời
 2. 1. doesn’t – want
  -> She là S số ít + does
  -> Chỉ sử dụng any trong câu phủ định và câu lời mời => does + not
  2. don’t
  -> Diễn tả 1 thói quen thường xuyên làm => Thì hiện tại đơn
  3. like
  -> Các động từ đứng sau I sẽ được giữ nguyên, không chia.
  4. goes
  -> Dấu hiệu : usually => Thì hiện tại đơn
  5. does Mrs. Brown do
  -> Hỏi về công việc => Thì hiện tại đơn
  6. does your father often do
  -> Dấu hiệu : often => Thì hiện tại đơn
  7. is climbing 
  -> Dấu hiệu : Look => Thì hiện tại tiếp diễn
  8. play – aren’t playing
  -> Dấu hiệu : Every afternoon => Thì hiện tại đơn
  -> Dấu hiệu : Now => Thì hiện tại tiếp diễn
  9. is learning – am reading
  -> Dấu hiệu : Now => Thì hiện tại tiếp
  10. has
  -> Dấu hiệu : Often => Thì hiện tại đơn
  _________________________________________________________
  \text{1. Thì hiện tại đơn }
  \text{( + ) S + V(s,es) + O}
  \text{( – ) S + do/does not + V + O}
  \text{( ? ) Do/Does + S + V + O?}
  \text{2. Thì hiện tại tiếp diễn}
  \text{( + ) S + be + Ving}
  \text{( – ) S + be not + Ving}
  \text{( ? ) Be + S + Ving ?}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới