put the verb in brackets into the corect form 1. What ( be ) …… the weather like today ? It ( be )….. cold . 2. He usua

put the verb in brackets into the corect form
1. What ( be ) …… the weather like today ? It ( be )….. cold .
2. He usually (go jogging ) …….. in the morning .
3. He often ( go ) ………. swimming . He ( go ) ……….. swimming at the moment .
4. My sister ( do ) ………. aerobics every morning .
5. Lan ( go )………… to school six days a week .
6. We ( not /go )………. swimming in the winter .
7. He often ( go ) …….. the movie on sunday .
8. The students ( do ) ………… their homework now .
9.My mother ( like )…………. iced tea .
10. He never ( go ) …….. camping because he ( not /have ) ……….. a tent .

2 bình luận về “put the verb in brackets into the corect form 1. What ( be ) …… the weather like today ? It ( be )….. cold . 2. He usua”

 1. 1 . Is, is
  2 . Goes jogging
  3 . Goes, is going
  4 . Does
  5 . Goes
  6 . don’t go 
  7 . Goes 
  8 . are doing
  9 . Likes
  10 . Goes, doesn’t have

  Trả lời
 2. 1) is – is
  2) goes jogging
  3) goes – is going
  4) does
  5) goes
  6) don’t go
  7)goes
  8) are doing
  9) likes
  10) goes – doesn’t have
  @ Cấu trúc: 
  – Các câu trên gồm Qúa Khứ đơn và hiện tại tiếp diễn
  + Công thức thì QKĐ
  – S + Vs/es
  + Công thức thì HTTP
  – S + am/is/are V.ing
  #Ph

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới