put the verb in brackets into the corect form 31.Where’s Cindy ? – She ( have ) …………. a bath. 32. My father ( live )

put the verb in brackets into the corect form
31.Where’s Cindy ? – She ( have ) …………. a bath.
32. My father ( live ) ……….. in a house near the river because he ( like ) ……… swimming.
33. Every morning , my mother ( walk ) ……… in the park .
34. What newspaper ………. you usually ( read ) ……. ? -The Times.
35. Be careful ! The teacher ( look ) …….. at you .
36……. your mother ( do ) …… morning exercise every day ?
37. In summer , it (be ) ……… very hot , so he often ( go ) ………. to the seaside on holiday .
38…… you (look) ……. for Peter ? I think he ( read ) …………. books in the library .
39.Mother ( cook) ………. in the kitchen at the moment .
40. Let’s ( help) ………. her .

2 bình luận về “put the verb in brackets into the corect form 31.Where’s Cindy ? – She ( have ) …………. a bath. 32. My father ( live )”

 1. Câu 31 điền is having
  – Hành động đang xảy ra tại một thời điểm nói nên dùng HTTD
  – Do chủ ngữ đó là she nên bắt buộc phải dùng is.
  Câu 32 điền lives/ likes
   Một sự thật hiển nhiên nên bắt buộc phải dùng  HTĐ.
  Câu 33 điền walks
  – Do my mother là chủ ngữ số ít nên từ walk phải có s ở sau
  Câu 34 điền do/ read
  – Một thói quen, có DHNB là usually -> nên ta dùng HTĐ
  Câu 35 điền is looking
  – Chủ ngữ là The teacher -> Số ít nên dùng is
  Câu 36 điền Does/ do 
  Câu 37 điền is/ goes
  – Một sự thật hiển nhiên và một thói quen nào đó nên dùng HTĐ
  Câu 38 điền  Are/ looking/ is reading
  – Chủ ngữ he là số ít nên dùng is.
  – Cấu trúc thuộc dạng khẳng định trong câu: S + is/am/are + Ving (+O).
  Câu 39 điền  is cooking
  – Chủ ngữ mother là số ít nên dùng is
  Câu 40 điền help
  Chúc bạn học tốt
  azotammm

  Trả lời
 2. $31.$ is having
  → hành động đang xảy ra tại thời điểm nói ⇒ dùng thì HTTD.
  Cấu trúc dạng khẳng định: S + is/am/are + Ving (+O).
  Chủ ngữ là “She” nên dùng “is”
  $32.$ lives/ likes
  → Một sự thật hiển nhiên ⇒dùng thì HTĐ.
  Cấu trúc dạng khẳng định với động từ thường:
  He/She/It + $V_{s, es}$  (+O)
  I/You/We/They+ V (+O)
  $33.$ walks
  → Một thói quen, có DHNB là “every morning” ⇒ Thì HTĐ.
  Cấu trúc dạng khẳng định với động từ thường:
  He/She/It + $V_{s, es}$  (+O)
  I/You/We/They+ V (+O)
  $34.$ do/ read
  → Một thói quen, có DHNB là “usually” ⇒ Thì HTĐ.
  Cấu trúc dạng khẳng định với động từ thường:
  He/She/It + $V_{s, es}$  (+O)
  I/You/We/They+ V (+O)
  $35.$ is looking
  → Hành động đang xảy ra tại thời điểm nói, có DHNB là “Be careful!” ⇒ thì HTTD
  Cấu trúc dạng khẳng định: S + is/am/are + Ving (+O).
  Chủ ngữ là “The teacher” nên dùng “is”
  $36.$ Does/ do
  → Chỉ thói quen, có DHNB là “every day” ⇒ thì HTĐ
  Cấu trúc HTĐ với động từ thường:
  He/She/It + $V_{s, es}$  (+O)
  I/You/We/They+ V (+O)
  $37.$ is/ goes
  → Một sự thật hiển nhiên và một thói quen ⇒ thì HTĐ.
  Cấu trúc thì HTĐ với động từ tobe:
  (+)He/She/It + is + N/Adj
  You/We/They + are + N/Adj
  I + am + N/Adj
  Cấu trúc thì HTĐ với động từ thường:
  He/She/It + $V_{s, es}$  (+O)
  I/You/We/They+ V (+O)
  $38.$ Are/ looking/ is reading
  Hành động đang xảy ra tại thời điểm nói⇒ thì HTTD
  Cấu trúc dạng khẳng định: S + is/am/are + Ving (+O).
  Cấu trúc dạng nghi vấn: Is/Am/Are + S + Ving (+O)?
  $39.$ is cooking
  Hành động đang xảy ra tại thời điểm nói, có DHNB là “at the moment” ⇒ thì HTTD
  Cấu trúc dạng khẳng định: S + is/am/are + Ving (+O).
  $40.$ help
  Cấu trúc Let’s + Vinfi: Chúng ta hãy làm gì

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới