put the verbr in brackets in pvesent…. 1 Hoa alway (do) ……… her homework 2 look! they (play) ………. socer 3 we (h

put the verbr in brackets in pvesent….
1 Hoa alway (do) ……… her homework
2 look! they (play) ………. socer
3 we (have) ……… an english lesson with mrs Nga now
4 they usually (wall) ……… to school
5 I ( not go) …….. to school by bus everyday
6 you (like) ……. fish ?

2 bình luận về “put the verbr in brackets in pvesent…. 1 Hoa alway (do) ……… her homework 2 look! they (play) ………. socer 3 we (h”

 1. 1.does
  2.are playing
  3.are having
  4.walk
  5.don’t go
  6.Do-like
  ———————————————–
  Cấu trúc của thì HTĐ:
  (+)S+V(s/es)+O
  (-)S+don’t/doesn’t+V+O
  (?)Do/does+S+V+O?
  => Đối HE/SHE/IT/DANH TỪ SỐ ÍT…….+V(S/ES)
  => ĐỐI VỚI I/WE/THEY/DANH TỪ SỐ NHIỀU…..+V(nguyên mẫu)
  => DHNB:Every day,on Monday,usually,………………
  —————————————————
  Cấu trúc của thì HTTD
  (+)S+to be+V-ing+O
  (-)S+to be+not+V-ing+O
  (?)To be+S+V-ing+O?
  DHNB:Now,at the moment,at present,…..

  Trả lời
 2. $\text{1. does}$
  $\text{2. are playing}$
  $\text{3. are having}$
  $\text{4. walk}$
  $\text{5. don’t go}$
  $\text{6. Do you like fish?}$
  $\text{Công thức thì HTĐ:}$
  $\text{S + V(s/ es) +…}$
  S = I/ You/ We/ They/ Danh từ số nhiều + dạng NGUYÊN MẪU
  S = He/ She/ It/ Danh từ số ít + ĐỘNG TỪ thêm “S” hoặc “ES”
  $\text{DHNB thì HTĐ: every day, always, usually}$
  $\text{Công thức thì HTTD:}$
  $\text{S + am/ is/ are + V-ing}$
  $\text{DHNB thì HTTD: now, at the moment, look!}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới