rewrite each of the following sentences, beginning with the given words 1. Lan/ walk/ ride/ bike/ school ?

rewrite each of the following sentences, beginning with the given words
1. Lan/ walk/ ride/ bike/ school ?

2 bình luận về “rewrite each of the following sentences, beginning with the given words 1. Lan/ walk/ ride/ bike/ school ?”

 1. Answer: Does Lan walk or ride a bike to school ?
  – Cấu trúc HTĐ ~ dạng nghi vấn:
  (?) Do/does + S + V(bare) + …. ?
  – Lan là chủ từ số ít -> dùng “does”
  – Or chỉ sự lựa chọn
  – A/an + N(danh từ số ít)

  Trả lời

Viết một bình luận