Rewrite the sentence: Noone is cleverer than my brother in his class. -> My brother

Rewrite the sentence:
Noone is cleverer than my brother in his class.
-> My brother

2 bình luận về “Rewrite the sentence: Noone is cleverer than my brother in his class. -> My brother”

 1. \text{Giải đáp :} My brother is cleverer than anyone in his class
  \rightarrow So sánh hơn : S1 + is / am / are + adj-er / more adj + than + S2
  \text{# Kirigiri}

  Trả lời
 2. -> My brother is the cleverest person in his class.
  —-
  – Tạm dịch: Anh/Em trai tôi là người thông minh nhất trong lớp anh ấy.
  – So sánh hơn nhất với tính từ ngắn:
      S+be+the+adj_(est)+O

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới