Rewrite the sentences from Past Simple to Present Perfect and vice versa She lived in Hanoi when she was a child. She ______

Rewrite the sentences from Past Simple to Present Perfect and vice versa
She lived in Hanoi when she was a child.
She _________________________. (since)

2 bình luận về “Rewrite the sentences from Past Simple to Present Perfect and vice versa She lived in Hanoi when she was a child. She ______”

 1. Giải đáp : She has lived in Hanoi since she was a child .
  – S + V(quá khứ) + O … + ( when S + V(quá khứ) + O / thời gian + ago ) … : Ai đó đã làm gì …
  ⇒ S + has/have + V3/V_ed + O + ( since + mốc thời gian / for + khoảng thời gian ) … : Ai đó đã từng làm gì …
  – When + mệnh đề quá khứ = Since + mốc thời gian .
  – Thời gian + ago = For + khoảng thời gian  .
  – ”She” là chủ ngữ số ít → Dùng ”has” .
  – Dịch : Cô ấy đã từng sống ở Hà Nội từ khi cô ấy còn là một đứa trẻ .
  #fromthunderwithlove

  Trả lời

Viết một bình luận