Rewrite these sentences using this/that/these/those 1. That is an elephant -> __Those___ are elephants. 2. This is a book ->

Rewrite these sentences using this/that/these/those
1. That is an elephant -> __Those___ are elephants.
2. This is a book -> __These___ are books.
3. That is a tiger -> _____ are tigers.
4. That is a pencil -> _____ are pencils.
5. This is a carrot -> _____ are carrots.
6. This is a pen -> _____ are pen.
7. That is a boy -> _____ are boys.
8. This is a box -> _____ are boxes.
9. That is a girl -> _____ are girls.
10. That is an orange -> _____ are oranges

2 bình luận về “Rewrite these sentences using this/that/these/those 1. That is an elephant -> __Those___ are elephants. 2. This is a book ->”

 1. – These (đây, này): dùng để chỉ NHIỀU người hoặc vật có vị trí GẦN người nói.
  – Those (đó, kia): dùng để chỉ NHIỀU người hoặc vật có vị trí XA người nói.
  Chúng ta sử dụng this (số ít) và these (số nhiều) để chỉ cái gì đó ở đây/ gần đây .
  Công thức: This + is + danh từ số ít (gần chúng ta)
  => These + are + danh từ số nhiều (gần chúng ta)
  Chúng ta sử dụng that (số ít) và those (số nhiều) để ám chỉ cái gì đó là ở đó/ nơi xa .
  Công thức: That + is + danh từ số ít (ở xa chúng ta)
  => Those + are + danh từ số nhiều (ở xa chúng ta)
  1. That is an elephant -> Those are elephants.
  2. This is a book -> These are books.
  3. That is a tiger -> Those are tigers.
  4. That is a pencil -> Those are pencils.
  5. This is a carrot -> These are carrots.
  6. This is a pen -> These are pen.
  7. That is a boy -> Those are boys.
  8. This is a box -> These are boxes.
  9. That is a girl -> Those are girls.
  10. That is an orange -> Those are oranges.

  Trả lời
 2. 3. That is a tiger -> Those are tiger
  4. That is a pencil -> Those are pencils
  5. This is a carrot -> These are carrots
  6. This is a pen -> These are pens
  7. That is a boy -> Those are boys
  8.  This is a box -> Those are boxes
  9. That is a girl -> Those are girls
  10. That is an orange -> Those are oranges
  Hướng dẫn giải :
  Đổi từ số ít -> số nhiều
  This is -> These are
  That is -> Those are
  Bỏ a/an và thêm s/es sau danh từ
  XIN HAY NHẤT!

  Trả lời

Viết một bình luận