Robots don’t need to sleep, so they can work all day and night=>Because… trả lời ik ai nhanh nhất cho 5 sì ta

Robots don’t need to sleep, so they can work all day and night=>Because… trả lời ik ai nhanh nhất cho 5 sì ta

2 bình luận về “Robots don’t need to sleep, so they can work all day and night=>Because… trả lời ik ai nhanh nhất cho 5 sì ta”

 1. Because robots don’t need to sleep, they can work all day and night.
  – “because”: bởi vì, luôn đứng ở vế chỉ nguyên nhân
  + Cấu trúc: because+ S+ V, mệnh đề
  – Mệnh đề “because” có thể đứng đầu câu hoặc đứng cuối
  – “so”: vì vậy, luôn đứng ở vế chỉ kết quả
  + Cấu trúc: S+ V+ so+ mệnh đề
  – Mệnh đề “so” luôn đứng cuối câu.
  $\text{# themoonstarhk}$

  Trả lời
 2. Answer : Because robots don’t need to sleep , they can work all day and night
  – Because là liên từ dùng để nối 2 mệnh đề nhân-quả lại với nhau
  – Nguyên nhân : Robots don’t need to sleep
  – Kết quả : They can work all day and night
  – Không dùng 2 hay nhiều liên từ trong cùng 1 câu
  – HTĐ : (-) S + do/does + not + V_0 + …
  – S + can + (not) + V_0 + …
  \text{@ TheFallen}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới