Sắp xếp 1.are/doing/what/they/? 2.does/Tim/like/handball/why/? 3.Math/who/easy/think/math/is/easy/? 4.up/get/you/when/in/the

Sắp xếp
1.are/doing/what/they/?
2.does/Tim/like/handball/why/?
3.Math/who/easy/think/math/is/easy/?
4.up/get/you/when/in/the/morning/do/?

2 bình luận về “Sắp xếp 1.are/doing/what/they/? 2.does/Tim/like/handball/why/? 3.Math/who/easy/think/math/is/easy/? 4.up/get/you/when/in/the”

 1. 1. What are they doing ?
  – $\text{HTTD : Wh – am / are / is  + S + V-ing}$
  2. Why does Tim like handball ?
  – $\text{HTĐ : Wh – do / does + S + Vinfi}$
  3. Who think Maths is easy?
  – $\text{Wh + S + think + N / V-ing + … }$
  4. When do you get up in the morning?
  – $\text{HTĐ : Wh – do / does + S + Vinfi}$
  \color{white}\text{@khanhvy}

  Trả lời
 2. 1. What are they doing?
  => trong đây thì what thì đi với is/are có are nên điền are they phái đứng trước doing chứ không thể  what are doing they là sai
  2. Why does Tim like handball?
  => trong câu này Why đứng đầu rồi đến does vì không thể Tim trước does sau là sai Tim sau đó là thích bóng ném
  3. Who think Maths is easy?
  => vì trong câu này Who phải đứng trước rồi tới think rồi Maths và is easy không thể là who think Maths easy is là sai
  4. When do you get up in the morning ?
  => trong câu này When phải đứng trước rồi do xong đến you get up và in the morning không thể when do you in get up the morning là sai

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới