SẮP XẾP : 1, Time / for / preparing / tests / a lot / spend / of / these days, / students ->

SẮP XẾP :
1, Time / for / preparing / tests / a lot / spend / of / these days, / students
->
2, For / regularly / to / important / it’s / young / exercise / people
->

2 bình luận về “SẮP XẾP : 1, Time / for / preparing / tests / a lot / spend / of / these days, / students ->”

 1. 1. Students spend a lot of time preparing for tests these days
  spend time Ving: dành thời gian làm gì
  prepare for: chuẩn bị cho
  2. It’s important for young people to exercise regularly
  be adj for sb to V: như thế nào cho ai làm gì

  Trả lời
 2. 1)  \color{lime}{\text{Students spend a lot of time preparing for tests these days.}
  Dịch: Học sinh dành nhiều thời gian để chuẩn bị cho các bài kiểm tra những ngày này.
  Explain some words ( Giải nghĩa một số từ )
  + preparing : Chuẩn bị
  + Spend : Chi Tiêu
  + …
  2)  \color{lime}{\text{It’s important for young people to exercise regularly.}
  Dịch : Điều quan trọng đối với những người trẻ tuổi phải tập thể dục thường xuyên.
  Explain some words ( Giải nghĩa một số từ )
  + important : Quan trọng
  + regularly : Thường xuyên
  +  … 
  $#Nguyenchuong$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới