sắp xếp câu : life /I think/everybody/will/much/for/be/easier/the future/in

sắp xếp câu : life /I think/everybody/will/much/for/be/easier/the future/in

2 bình luận về “sắp xếp câu : life /I think/everybody/will/much/for/be/easier/the future/in”

 1. 1. I think life in the future will be much easier for everybody.
  – Think(s) + will + V(bare)
  – DHNB: In the future -> chia TLĐ
  – Will be + N/adj
  – Cấu trúc so sánh hơn: S1 + tobe/V + adj + “-er” + than + S2

  Trả lời

Viết một bình luận