So sánh hơn : a. A rose / beautiful / a weed. …………………………………………… b. A dog / intelligent / a

So sánh hơn :
a. A rose / beautiful / a weed.
……………………………………………
b. A dog / intelligent / a chicken.
……………………………………………..
c. Ba / friendly / Nam.
………………………………..
d. Your house / far / from school / my house.
………………………………………….
e. A horse / strong / a person.
……………………………………………

2 bình luận về “So sánh hơn : a. A rose / beautiful / a weed. …………………………………………… b. A dog / intelligent / a”

 1. Answer:
  a. A rose is more beautiful than a weed.
  b. A dog is more intelligent than a chicken.
  c. Ba is more friendly than Nam.
  d. Your house is farther from school than my house.
  e. A horse is stronger than a person.
  -> Cấu trúc câu so sánh hơn:
  – với tính từ dài: S1 + tobe + more + adj-long + than + S2
  – với tính từ ngắn: S1 + tobe + adj-short + er + than + S2

  Trả lời
 2. $a.$ A rose is more beautiful than a weed.
  – So sánh hơn với tính từ dài vần:
  S + to be + more + adj + than + Noun/ Pronoun
  $b.$ A dog is more intelligent than a chicken.
  – So sánh hơn với tính từ dài vần:
  S + to be + more + adj + than + Noun/ Pronoun
  $c.$ Ba is friendlier than Nam.
  – So sánh hơn với tính từ ngắn vần:
  S + to be + adj + er + than + Noun/ Pronoun
  – Với những từ có đuôi ‘y’ thì quy vào tính từ ngắn vần, bỏ ‘y’ và thêm đuôi ‘ier’
  $d.$ Your house is farther from school than my house.
  – So sánh hơn với tính từ ngắn vần:
  S + to be + adj + er + than + Noun/ Pronoun
  – Dựa vào một số từ có sẵn dạng so sánh hơn:
  good – better
  bad – worse many,
  much – more
  little – less
  far – farther/further
  $e.$ A horse is more stronger than a person.
  – So sánh hơn với tính từ dài vần:
  S + to be + more + adj + than + Noun/ Pronoun

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới