SO SÁNH HƠN , SO SÁNH NHẤT Long ; High ; Pretty ; Heavy

SO SÁNH HƠN , SO SÁNH NHẤT
Long ; High ; Pretty ; Heavy

2 bình luận về “SO SÁNH HƠN , SO SÁNH NHẤT Long ; High ; Pretty ; Heavy”

 1. $\text{Long – Longer – Longest}$
  $\text{High – Higher – Highest}$
  $\text{Pretty – Prittier – Prittest}$ 
  $\text{Heavy – Heavier – Heaviest}$ 
  $\textit{- SS hơn nhất : S + tobe + the + adj-est/most adj + O}$ 

  Trả lời

Viết một bình luận