Team sports are sometimes called_____ sports. A. compete B. competition C. competitor D. competitive

Team sports are sometimes called_____ sports.
A. compete B. competition C. competitor D. competitive

2 bình luận về “Team sports are sometimes called_____ sports. A. compete B. competition C. competitor D. competitive”

 1. Team sports are sometimes called_____ sports.
  A. compete
  B. competition
  C. competitor
  D. competitive
  competitive (adj): cạnh tranh, ganh đua
  Trước sports cần một danh từ mà competitive là danh từ 
  => Chọn
  Những môn thể theo mang tính chất đồng đội được gọi là những môn thể thao cạnh tran

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới