There is not any ( tomatoes/beef/noodles/oranges) left ai

There is not any ( tomatoes/beef/noodles/oranges) left ai

2 bình luận về “There is not any ( tomatoes/beef/noodles/oranges) left ai”

 1. Answer + giải thích các giải:
  There is not any beef left
  * Bonus kiến thức: Cách dùng some/ any:
  Giống: Some và any đều đi với N số nhiếu ko đếm được=> nếu đề ra some hoặc any thì đều sẽ loại N số nhiều đếm được( đặc điểm thường thêm s,es) ( tomatoes/noodles/orange) => đáp án là beef ( danh từ không đếm được. đặc điểm: nguyên mẫu)
  Khác: Some đi với khẳng định, any đi với phủ định
  XIN 5*+CTRLHN VỚI Ạ
  CHÚC HỌC TỐTTT

  Trả lời
 2. There is not any beef left
  Bonus kiến thức: Cách dùng some/ any
  Giống: Some và any đều đi với danh từ số nhiếu ko đếm được
  => nếu đề ra some hoặc any thì đều sẽ loại danh từ số nhiều đếm được( đặc điểm thường thêm s,es)
  ( tomatoes/noodles/)
  => đáp án là beef ( danh từ không đếm được. đặc điểm: nguyên mẫu)
  Khác: Some đi với khẳng định, any đi với phủ định

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới