thì hiện tại đơn II. Cho dạng đúng cho các động từ trong ngoặc 1) They ______ hockey at school. ( play) 2) She ______ poems.

thì hiện tại đơn
II. Cho dạng đúng cho các động từ trong ngoặc
1) They ______ hockey at school. ( play)
2) She ______ poems. (not/ write)
3) ______you ______ English? ( speak)
4) My parents ______fish (not/ like)
5) ______ Ann ______ any hobbies? (have)
6) Andys brother ______in a big buiding ( work)
7) ______ Jim and Joe______ the flowers every week? ( water)
8) Nams mother ______ a motorbike. (not/ ride)
9) Lan ______ good student. She ______ very well ( be/ learn)
10) _____ your mother _____ early every day. ( get up)

2 bình luận về “thì hiện tại đơn II. Cho dạng đúng cho các động từ trong ngoặc 1) They ______ hockey at school. ( play) 2) She ______ poems.”

 1. 1. play
  2. doesn’t write
  3. Do/speak
  4. don’t like 
  5. Does/have
  6. works
  7. Do/water
  8. doesn’t ride
  9. is/ learns
  10. Does/get up
  – Thì hiện tại đơn 
  + S + Vs/es
  – S + don’t/doesn’t + Vinf
  ? Does / Do + S+ Vinf?
  – Dấu hiệu nhận biết
  always
  usually
  often
  sometimes
  seldom
  rarely , ….
  – He/ She/ It/ Danh từ số ít/ Danh từ không đếm được + does / Vs/es
  – You/ We/ They/ Danh từ số nhiều + do / V giữ nguyên

  Trả lời
 2. II.
  1. play
  2. doesn’t write
  3. Do you speak
  4. don’t like
  5. Does Ann have
  6. works
  7. Do Jim and Joe water
  8. doesn’t ride
  9. is – learns
  10. Does your mother get up
  ————-
  $\text{*Structure: Present Simple}$ (thì Hiện tại đơn)
  – Đối với động từ thường:
  $\text{(+) S + V-(s/es) + …}$
  $\text{(-) S + do/does not + V-bare + …}$
  $\text{(?) Do/Does + S + V-bare + …?}$
  – Ngôi thứ 3 số ít: he/she/it/tên riêng/ danh từ số ít-> V-s/es và trợ đt là Does
  – Ngôi thứ 1;2;3 số nhiều: I/you/we/they/danh từ số nhiều -> V-bare và trợ đt là Do
  – Đối với tobe:
  $\text{(+) S + am/is/are + …}$
  $\text{(-) S + am/is/are not + …}$
  $\text{(?) Am/is/are + S + …?}$
  DHNB: every day, every week, in the morning, always, usually,….

  Trả lời

Viết một bình luận