This building belong to my brother=This is………

This building belong to my brother=This is………

1 bình luận về “This building belong to my brother=This is………”

 1. Answer: This is my brother’s building.
  – Cấu trúc: Belong to sb: Thuộc về ai
  -> Có thể chuyển thành sb’s + N: Sở hữu cách ” ‘s ”
  – Cấu trúc: This/ That+ is/ was/ has been/…+ N(số nhiều)
  – Tạm dịch: Đây là tòa nhà của anh trai tôi.
  $@Étranger$

  Trả lời

Viết một bình luận