tìm đại từ sở hữu: 1,my birthday is July.When is________ , david? 2, this house belongs to jim and jane.It’s______3,kelly has

tìm đại từ sở hữu: 1,my birthday is July.When is________ , david? 2, this house belongs to jim and jane.It’s______3,kelly hastvc medals.They’re_________4,Those keys belong to freid,they’re ________5.this linh_________helpppViết một bình luận

Câu hỏi mới