Tìm lỗi sai 1.Do you have more or less days off than your sister? 2.My mother is interested to reading books 3.Heathrow is on

Tìm lỗi sai
1.Do you have more or less days off than your sister?
2.My mother is interested to reading books
3.Heathrow is one of the biggest airport in the work
4.Do you think your electrical bike is better than my?
SOS

2 bình luận về “Tìm lỗi sai 1.Do you have more or less days off than your sister? 2.My mother is interested to reading books 3.Heathrow is on”

 1. 1 less -> fewer
  – Vì days là danh từ số nhiều đếm được =>phải dùng fewer: ít hơn
  2 to -> in
  – be interested in doing sth: yêu thích làm gì
  3 work -> world 
  – Dựa vào nghĩa: Heathrow là một trong những sân bay lớn nhất trên thế giới => world
  – So sánh hơn nhất với tính từ ngắn: The + adj(ngắn) -est
  4  my -> mine
  –  Ta chỉ dùng TTSH (tính từ sở hữu) khi đi sau nó là một danh từ hoặc cụm danh từ, nếu không chúng thì ta dùng đại từ sở hữu (hiểu đơn giản là đại từ chỉ sự sở hữu)
  – mine: của tôi

  Trả lời
 2. 1. less ⇒ fewer : dùng với danh từ đếm được (days)
  2. to ⇒ in
    Cụm từ: interested in + V_ing
  3. work ⇒ world : thế giới
   Cụm từ: in the world: trên thế giới
  4. my ⇒ mine (đại từ) : của người nói/ viết

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới