tìm lỗi sai trong các câu sau ( nếu có , ko có thì thôi ) 1.Unless it `is` so expensive, I `will“ buy` it. 2. Unless they

tìm lỗi sai trong các câu sau ( nếu có , ko có thì thôi )
1.Unless it `is` so expensive, I `will“ buy` it.
2. Unless they `wear` coat , they `will feel` cold
3. Unless you `do` this now, you `will “regret` it.Viết một bình luận