TÌM TRỌNG ÂM 1.A.eraser B.neighborhood C.religion D.apartment HELPPP

TÌM TRỌNG ÂM
1.A.eraser B.neighborhood C.religion D.apartment
HELPPP

2 bình luận về “TÌM TRỌNG ÂM 1.A.eraser B.neighborhood C.religion D.apartment HELPPP”

 1. 1. Chọn → B
  – eraser /ɪˈreɪsər/ có trọng âm rơi vào âm 2
  – neighborhood/ˈneɪbərhʊd/ có trọng âm rơi vào âm 1
  – religion /rɪˈlɪdʒən/ có trọng âm rơi vào âm 2
  -apartment  /əˈpɑːrtmənt/ có trọng âm rơi vào âm 2

  Trả lời

Viết một bình luận