Traffic lights/changing//green/red//now// dung tu goi y viet thanh cau hoan chinh

Traffic lights/changing//green/red//now//
dung tu goi y viet thanh cau hoan chinh

2 bình luận về “Traffic lights/changing//green/red//now// dung tu goi y viet thanh cau hoan chinh”

 1. Ta viết được câu sau:
  => Traffic lights is changing from green to red now.
  Dịch: Đèn giao thông đang chuyển từ xanh lá sang đỏ.

  Trả lời
 2. Viết thành câu hoàn chỉnh 
  The traffic-lights is changing from green to red now
  Dịch là : Đèn giao thông đang được chuyển từ màu xanh sang đỏ ngay bay giờ.
  Giải thích : 
  Vì có chữ ‘now’ dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại tiếp diễn  
  Công thức : 
  +) S + am/is/are + V-ing
  -) S + am/is/are+ not + V-ing
  ?) Am/Is/are +S +  V-ing?

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới