trái nghĩa với từ little là gì? A. many B. a lot of C. much D. some

trái nghĩa với từ little là gì? A. many B. a lot of C. much D. someViết một bình luận

Câu hỏi mới