V. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one.( 2pts) 26. We usually ride to school. We

V. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one.( 2pts)
26. We usually ride to school.
We usually go ……………………………………………………………………………
27. That motorbike belongs to Mr.Trung.
It is ……………………………………………………………………………
28. The Red River is 1,200 kilometers long. The Nile River is 6,437 kilometers long.
The Nile River is much
29. Going swimming in the summer is very interesting.
Its
30. The bookstore is to the left of his house.
His house

2 bình luận về “V. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one.( 2pts) 26. We usually ride to school. We”

 1. 26.We usually go to school by bike
  \rightarrow Thì HTĐ : S + Vs / es
  \rightarrow By + Phương tiện di chuyển
  27.It is Mr.Trung’s motorbike
  \rightarrow Thì HTĐ ( ĐT Tobe ) : S + is / am / are + adj / n
  \rightarrow TTSH = Tên’s + N
  \rightarrow Thường đi trước các Danh từ
  28.The Nile River is much more longer than the Red River
  \rightarrow So sánh hơn : S + is / am / are / … + adj-er / more adj + than + S2
  \rightarrow long -> longer ( SSH ) -> the longest ( SSN ) : dài
  29.It’s very interesting to go swimming in the summer
  \rightarrow It is ( not ) + adj ( for O ) + to do sth : Như nào để làm gì
  30.His house is to the right of the bookstore
  \rightarrow Thì HTĐ ( ĐT Tobe ) : S + is / am / are + adj / n
  \rightarrow left : bên trái >< right : bên phải
  \text{# Eternal}

  Trả lời
 2. 26. We usually ride to school.
  ⇒ We usually go to school by bike.
  ⇒go by bike = ride: lái xe đạp.
  Chúng tôi thường đạp xe đến trường. = Chúng tôi thường đi học bằng xe đạp.
  27. That motorbike belongs to Mr.Trung.
  ⇒It is  Mr. Trung’s motorbike 
  ‘s: sở hữu 
  28. The Red River is 1,200 kilometers long. The Nile River is 6,437 kilometers long.
  ⇒The Nile River is much longer than the Red River.
  ⇒Sông Hồng dài 1.200 km. Sông Nile dài 6.437 km. =  Sông Nin dài hơn sông Hồng rất nhiều
  29. Going swimming in the summer is very interesting.
  ⇒It is interesting to go swimming in the summer.
  ⇒ Cấu trúc: Ving is + adj = It is adj to Vo
  ⇒Đi bơi trong một dòng sông vào mùa hé rất thích. = Thật thích khi bơi trong một dòng sông vào mùa hè.
  30. The bookstore is to the left of his house.
  ⇒ His house is to the right of the bookstore.
  Tiệm sách thì nằm bên trái nhà anh ấy= Nhà anh ấy nằm bên phải tiệm sách.
    Chúc bạn học tốt 
  Mong đc ctrlhn !

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới