V. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one.( 2pts) 26. We usually ride to school. We

V. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one.( 2pts)
26. We usually ride to school.
We usually go ……………………………………………………………………………
27. That motorbike belongs to Mr.Trung.
It is ……………………………………………………………………………
28. The Red River is 1,200 kilometers long. The Nile River is 6,437 kilometers long.
The Nile River is much
29. Going swimming in the summer is very interesting.
Its
30. The bookstore is to the left of his house.
His house

2 bình luận về “V. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one.( 2pts) 26. We usually ride to school. We”

 1. 26. We usually go to school by bike.
  Có thể viết lại ride to school bằng go to school by bike/bicycle.
  Dịch : Chúng tôi đi tới trường bằng xe đạp
  27. That is Mr.Trung’s motorbike.
  Sừ dụng sở hữu cách
  +) Belong to : thuộc về
  28. The Nile river is much longer than the Red River.
  +) much longer than : dài hơn 
  Sử dụng so sánh hơn 
  29. It ‘s very interesting to go swimming in the summer.
  Câu này viết ngược lại nha.
  Dịch: Câu gốc : Đi bơi vào mùa hè rất vui 
  Ngược lại sẽ là : Sẽ rất vui khi được đi bơi vào mùa hè.
  30. His house is to the right of the bookstore.
  +) To the right of: bên phải của vật gì đó 
  Mấu chốt: Hiệu sách ở bên trái nhà anh ấy thì nhà anh ấy ở bên phải của hiệu sách. 

  Trả lời
 2. $\text{26. We usually go to school by bike}$
  $\text{27. It is Mr.Trung’s motorbike}$
  => $S_{sth}$ + belong(s) to + $S_{sb}$ : Cái gì thuộc về ai đó
  = It (that/ there/ …) + is/are + $S_{sb}$ + is/are + $S_{sth}$ 
  $\text{28. The Nile River is much longer than the Red River}$
  $\text{29. Its interesting to go swimming in the summer}$
  => Ving + S + is + adj
  = It + adj + toV
  $\text{30. His house is to right of the bookstore}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới