V. Write comparative sentences using the given words. 1. Da Nang/ green/ Hanoi and Ho Chi Minh city. 2. I / thin / my bro

V. Write comparative sentences using the given words.
1. Da Nang/ green/ Hanoi and Ho Chi Minh city.

2. I / thin / my brother.

3. A lake / small / a sea.

4. This book / good / that one.

2 bình luận về “V. Write comparative sentences using the given words. 1. Da Nang/ green/ Hanoi and Ho Chi Minh city. 2. I / thin / my bro”

 1. 1. Da Nang is greener than Hanoi and Ho Chi Minh city.
  2. I am thinner than my brother.
  3. A lake is smaller than a sea.
  4. This book is better than that one.
  -> So sánh hơn  : S + tobe / V + adj-er + than + N/O
                              S + tobe / V + more + adj + than + N/O

  Trả lời
 2. Đáp Án
  1. Da Nang is greener than Hanoi and Ho Chi Minh City.
   (Da Nang xanh hơn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.)

  2. I am thinner than my brother.
   (Tôi gầy hơn anh trai tôi.)

  3. A lake is smaller than a sea.
   (Một con hồ nhỏ hơn một đại dương.)

  4. This book is better than that one.
   (Cuốn sách này tốt hơn cuốn kia.)
  Công thức:

  Công thức của thì so sánh hơn (comparative tense) trong tiếng Anh bao gồm:
  • Thì hiện tại so sánh hơn (present comparative): S + tobe(am/is/are) + V-ing + more + adjective + than + O
  • Thì quá khứ so sánh hơn (past comparative): S + tobe(was/were) + V-ing + more + adjective + than + O
  Trong đó:
  • V-ing là dạng nguyên mẫu có đuôi -ing (gerund) của động từ.
  • More + adjective là cách biểu thị tính từ so sánh hơn khi sử dụng với động từ “to be”.
  • Than được sử dụng để so sánh giữa hai thứ.
   

  Trả lời

Viết một bình luận