VI Write sentences using given words. 1. . Robots / help/ me /do the housework /in / future . ______________________________

VI Write sentences using given words.
1. . Robots / help/ me /do the housework /in / future .
_______________________________________________________________
2 My brother / tallest person/ in my family.
_______________________________________________________________
3. If/ you/ see/ used bottle/ road, what/ you/ do?
_______________________________________________________________
4. I/ love/ films/ I/ don’t like/ watch/ them/ television.
_______________________________________________________________
5.Yesterday/ Ba /go /fishing / his friends
_______________________________________________________________
6. My cousin/ often/ go/ the music club/ Sundays.
_________________________________________________________________________
7. Emilys friends/ do/ paintings/ with her/ the school garden/ now.
_______________________________________________________________________
8. There/ many/ books/ my bookshelf.
______________________________________________________________________
9. Her mother/ have/ long black hair.
_______________________________________________________________________
5. This/ my brother/ school bag.
______________________________________________________________________

1 bình luận về “VI Write sentences using given words. 1. . Robots / help/ me /do the housework /in / future . ______________________________”

 1. 1. Robots will help me to do the housework in the future
  ⇒Dùng Thì TLĐ:
  ⇒form: S +will + V( bare)+………
  Robot sẽ giúp tôi làm việc nhà trong tương lai
  2.My brother is the tallest person in my family.
  ⇒ Sử dụng so sánh nhất của Tính từ ngắn
  ⇒ S1+ be+the+adj+est +(N)+in/of/on+…………
  Anh trai tôi là người cao nhất trong gia đình tôi.
  3. If you see a used bottle in the road ,what will you do
  Câu điều kiện loại 1: “If + S V(s/es), S + will V”
  ⇒Dịch: Nếu bạn thấy 1 chiếc lọ đã qua sử dụng ở trên đường, bạn sẽ làm gì?
  4. I love films but I don’t like watching them on television.
  ⇒but nối 2 vế câu tương phản
  ⇒Dịch: Tôi thích xem phim nhưng không thích xem trên ti vi.
  5. Yesterday Ba went fishing with his friends
  ⇒QKĐ 
  ⇒DẤU HIỆU; yesterday
  Hôm qua Ba đi câu cá với các bạn
  6. My cousin often goes to the music club on Sundays
  ⇒HTĐ
  ⇒S+ Vs,es
  Anh họ tôi thường đến câu lạc bộ âm nhạc vào chủ nhật
  7. Emily’s friends are doing paintings with her in the school garden now
  ⇒HTTD
  ⇒Các bạn của Emily hiện đang vẽ tranh với cô ấy trong vườn trường
  8. There are many books on the bookshelf
  ⇒There are+DTDĐ+…..
  ⇒có rất nhiều sách trên giá sách
  9. Her mother has long black hair
  ⇒Mẹ cô ấy có mái toc dài
  10.This is may brother’s school bag

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới