Viết 1 bài văn giới thiệu về bạn bè “Nhớ dựa theo gợi ý” Gợi ý: +Name , age , school +Apearance (…) +Characteristics +H

Viết 1 bài văn giới thiệu về bạn bè “Nhớ dựa theo gợi ý”
Gợi ý:
+Name , age , school
+Apearance (…)
+Characteristics
+Hobbies (subject , spoty , music , food…)
+Others…Viết một bình luận

Câu hỏi mới