Viết các câu sau dưới dạng phủ định (-) và nghi vấn (?) 1. We always watch television in the evening. 2. I never smoke. 3. I

Viết các câu sau dưới dạng phủ định (-) và nghi vấn (?)
1. We always watch television in the evening.
2. I never smoke.
3. I seldom eat meat.
4. I always eat vegetables and fruits.
5. He often listens to the radio.
6. They sometimes read a book.
7. Peter never get angry.
8. Tom is usually very friendly.Viết một bình luận

Câu hỏi mới