viết câu hỏi dưới phần gạch trân 1 she works at school ( phần gạch trân at school) 2 We live on Le Loi Street ( phần gạch

viết câu hỏi dưới phần gạch trân
1
she works at school ( phần gạch trân at school)
2
We live on Le Loi Street ( phần gạch trân Le Loi Street)
3
I go to school by bike ( phần gạch trân by bike )
4
she has noodle for dinner ( phần gạch trân noodle

2 bình luận về “viết câu hỏi dưới phần gạch trân 1 she works at school ( phần gạch trân at school) 2 We live on Le Loi Street ( phần gạch”

 1. – Câu nghi vấn ( thì HTĐ): (Wh/ H-question)+ do/ does+ S+ V+…?
  1. Where does she work?
  – at school: chỉ nơi chốn => dùng “where”
  – she là chủ ngữ số ít => dùng “does”
  2. Where do they live on?
  – Le Loi Street: chỉ nơi chốn => dùng “where”
  – They là chủ ngữ số nhiều => dùng “do”
  3. How do I go to school?
  – by bike: chỉ cách thức => dùng “How”
  – Chủ ngữ “I” đi với “do”
  4. What does she have for dinner?
  – nooddle: chỉ vật => dùng “What”
  – she là chủ ngữ số ít => dùng “does”

  Trả lời
 2. 1. Where does she work?
  2. Where do they live?
  3. How do you go to school?
  4. What does have for dinner?
  ———-
  *Where là WH – question dùng để hỏi về vị trí địa điểm nơi chốn
  *What là Wh – question dùng để hỏi ai/cái gì/con gì 
  *How là H- question dùng để hỏi thế nào 
  *Cả 4 câu đều dùng thì HTĐ có cấu trúc là: Wh/H question + do/does + S + V? 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới