Viết câu phủ định Lilly and Sean are on vacation

Viết câu phủ định
Lilly and Sean are on vacationViết một bình luận

Câu hỏi mới