viết cho mik các công thức tiếng anh này nha!!!!!! 1.so sánh hơn 2 so sánh ngang bằng 3.câu điều kiện loại 1 4.cách phát âm đ

viết cho mik các công thức tiếng anh này nha!!!!!!
1.so sánh hơn
2 so sánh ngang bằng
3.câu điều kiện loại 1
4.cách phát âm đuôi ed

2 bình luận về “viết cho mik các công thức tiếng anh này nha!!!!!! 1.so sánh hơn 2 so sánh ngang bằng 3.câu điều kiện loại 1 4.cách phát âm đ”

 1. 1. Công thức so sánh hơn 
  So sánh hơn của ADJ ngắn 
  S + be + ADJ + ER + than …………..
  So sánh hơn của ADJ dài 
  S + be + more + ADJ + than ……….
  ADJ dài là từ có 2 âm tiết trở lên 
  ADJ ngắn là từ có 1 hoặc 2 âm tiết tận cùng là – e, -ow, – y 
  – Tận cùng là y → đổi -y thành – i và thêm ER
  – Tận cùng là e → thêm R
  – Phụ + nguyên + phụ âm → ta gấp đôi phụ âm cuối → và thêm ER
  EX:
  – My house is nicer than yours.
  – My computer is more modern than yours.
  2. So sánh ngang bằng 
  S + be + (not) + as + ADJ + as …. 
  S + V + (not) + as+ ADV + as ….. 
  EX:
  – My car isn’t as expensive as hers.
  3. Câu điều kiện loại 1
  If loại 1: If + S +V1/s/es, S + will/shall/can.. + V1 
  EX: If I study harder, I will pass the exam.
  4. Cách phát âm đuôi ed 
  Phát âm là /t/: tận cùng là  /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/.
  Phát âm là /id/: tận cùng là /t/, /d/.
  Phát âm là /d/: Còn lại.
  #STMIN

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Công thức so sánh hơn
  Công thức: S + V + Adj/Adv + -er + than
  Ví dụ : Lan came later than me
                                                                                
  Công thức so sánh ngang bằng :
  Đối với danh từ Công thức: S1+ V + the same + N + as + S2
  Ví dụ : I takes the same course as her colleague.
  Khẳng định (positive) S + V + as + adj/adv + as + N/pronoun. Phủ định (negative)
  Câu điều kiện 1 :
  If + Simple Present, Subject + will/won’t + Verb.
  Ví dụ 1: If it rains, I will stay at home.
  Cách phát âm đuôi ed 
  Đuôi /ed/ được phát âm là /t/: Khi động từ kết thúc bằng âm /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/.
  Đuôi /ed/ được phát âm là /id/: Khi động từ kết thúc bằng âm /t/ hoặc /d/.
  Đuôi /ed/ được phát âm là /d/: Với những trường hợp còn lại.

  Trả lời

Viết một bình luận