Viết đại từ sử hữu đúng trong mỗi câu: 1.That pen belongs to those students. That pen…………….. 2.This car belongs to

Viết đại từ sử hữu đúng trong mỗi câu:
1.That pen belongs to those students.
That pen……………..
2.This car belongs to my neighbor John.
This car………………..
3.This ring belongs to my aunt Helen.
This ring………………
4.This pencil belongs to you.
This pencil……………Viết một bình luận

Câu hỏi mới