viết đoạn văn kể về một trò chơi mà em không thích bằng tiếng Anh

viết đoạn văn kể về một trò chơi mà em không thích bằng tiếng Anh

1 bình luận về “viết đoạn văn kể về một trò chơi mà em không thích bằng tiếng Anh”

  1. There are many kinds of games but i don’t like video games. First, when playing video games a lot, it is very harmful to the eyes and affects the spine causing curvature of the back. Second, it makes me and many people almost unable to focus on studying.To play the game takes a lot of time that makes it a waste of time to learn. in the end it makes everyone’s score including me become lower.Therefore, that’s why I don’t like video games, you shouldn’t play it.
    Nghĩa t.việt
    Có nhiều loại trò chơi nhưng tôi không thích trò chơi điện tử. Thứ nhất, khi chơi điện tử nhiều sẽ rất có hại cho mắt và ảnh hưởng đến cột sống gây cong vẹo lưng. Thứ hai, nó làm cho Tôi và nhiều người gần như không thể tập trung vào việc học. Chơi game tốn rất nhiều thời gian khiến việc học trở nên lãng phí.. cuối cùng lại khiến điểm của mọi người trong đó có tôi càng ngày càng thấp.Vì vậy, đó là lý do tại sao tôi không thích trò chơi điện tử, bạn không nên chơi nó.

    Trả lời

Viết một bình luận