viết lại các câu sau , giữ nguyên nghĩa so với câu gốc: how much does a sandwich cost ? (price)

viết lại các câu sau , giữ nguyên nghĩa so với câu gốc:
how much does a sandwich cost ? (price)

2 bình luận về “viết lại các câu sau , giữ nguyên nghĩa so với câu gốc: how much does a sandwich cost ? (price)”

 1.  How much does a sandwich cost ? → What is the price of a sandwich ?
  – Cấu trúc hỏi về giá cả : How much do / does + S + cost ? = What is the price of + n ?
  Cả hai cấu trúc đều có cách sử dụng, nghĩa giống nhau.
  Dịch : What is the price of a sandwich ? → Giá của một cái bánh mì sandwwich là bao nhiêu ?
  @Chill 

  Trả lời
 2. What is the price of a sandwich?
  – Cấu trúc hỏi về giá cả:  How much do/ does + S + cost?= What is the price of + N?
  – Cả hai cấu trúc trên có cách sử dụng giống nhau, có thể áp dụng chp bài viết lại câu nhưung nghĩa không đổi.
  $\textit{# Themoonstarhk}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới