viết lại câu 1. Ann/ my penpal 2. She/ live /Sydney/ Australia 3. She/ have/ fair hair /blue eyes/very lovely 4. She/ like/li

viết lại câu
1. Ann/ my penpal
2. She/ live /Sydney/ Australia
3. She/ have/ fair hair /blue eyes/very lovely
4. She/ like/listen / music/ swimming
5. She/have/yonger brother/name/BruceViết một bình luận

Câu hỏi mới