VIẾT LẠI CÂU KHÔNG THAY ĐỔI NGHĨA 1. How about playing volleyball for a change? (shall) 2, Do you want to go for lunch now? (

VIẾT LẠI CÂU KHÔNG THAY ĐỔI NGHĨA
1. How about playing volleyball for a change? (shall)
2, Do you want to go for lunch now? (Would)Viết một bình luận

Câu hỏi mới