VIẾT LẠI CÂU SAO CHO NGHĨA KHÔNG ĐỔI – (Viết về mẫu câu và vd) 1 là về cách hỏi địa chỉ 2 là về cách hỏi tuổi 3 là về hỏi đáp

VIẾT LẠI CÂU SAO CHO NGHĨA KHÔNG ĐỔI – (Viết về mẫu câu và vd)
1 là về cách hỏi địa chỉ
2 là về cách hỏi tuổi
3 là về hỏi đáp nghề nghiệp
4 là hỏi đáp và số lượng.
*Giúp nhanhh với ak! Mik sắp nộp r huuhu, khó quá ik)Viết một bình luận