viết lại câu sao cho nghĩa ko đổi mr.minh has to wear his glasses to read the newspaper cannot Mr.Minh…………………..

viết lại câu sao cho nghĩa ko đổi
mr.minh has to wear his glasses to read the newspaper cannot
Mr.Minh……………………………………………………………without wearing his glasses

2 bình luận về “viết lại câu sao cho nghĩa ko đổi mr.minh has to wear his glasses to read the newspaper cannot Mr.Minh…………………..”

 1. $\Longrightarrow$ Mr. Minh cannot read the newspaper without wearing his glasses. 
  $\rightarrow$ Without + Ving : Mà nếu không có….
  $\rightarrow$ Can/Cannot/Can’t + V.
  $\rightarrow$ Ông Minh không thể đọc báo nếu không đeo kính.

  Trả lời
 2. Answer: Mr. Minh cannot read the newspaper without wearing his glasses.
  ——–
  – Cannot do sth: Không thể làm gì…
  – Without + V-ing: không có, không cần đến cái gì, vắng thiếu,…
  – Tính từ sở hữu + danh từ
  $T$ạm dịch: Ông Minh không thể đọc báo nếu không đeo kính.

  Trả lời

Viết một bình luận