Viết lại câu sau sao cho không thay đổi nghĩa” Nam has more free time than I -> I have ………………………………..

Viết lại câu sau sao cho không thay đổi nghĩa”
Nam has more free time than I
-> I have ………………………………….
Ai nhanh mình vote + ctlhnViết một bình luận