viết lại câu sau theo cấu trúc cáu điều kiện 1. Follow the instructions or you will ruin everything ……………………

viết lại câu sau theo cấu trúc cáu điều kiện
1. Follow the instructions or you will ruin everything
………………………………………………………………………………
2. People will not go camping in this stormy weather
………………………………………………………………………………
3. I love art, that’s why I organized this exhibition
………………………………………………………………………..

2 bình luận về “viết lại câu sau theo cấu trúc cáu điều kiện 1. Follow the instructions or you will ruin everything ……………………”

 1. 1. Follow the instructions or you will ruin everything
  -> If you don’t follow the instructions, you will ruin everything
  – Chuyển từ “or” -> Câu điều kiện loại 1 
  – V(gốc) + or + câu 2
  -> If + We /You  + don’t + V(gốc) , câu 2 giữ nguyên : diễn tả những điều có thể xảy ra ở Hiện tại 
  2People will not go camping in this stormy weather
  ->  If the weather weren’t stormy, people would go camping.
  – Câu điều kiện loại 2 :
  -If + S + were/weren’t +.., S  + would + V(gốc) : diễn tả những điều không có thật ở Hiện tại 
  3. I love art, that’s why I organized this exhibition
  -> If I didn’t love art , I would not organize this exhibition
  – Câu điều kiện loại 2 :
  -If + S +didn’t  +V(gốc) .., S  + would + V(gốc) : diễn tả những điều không có thật ở Hiện tại 
  Chú ý :Khi chuyển sang ĐK loại 2 thì cần chuyển 
  Phủ định -> khẳng định và ngược lại 

  Trả lời
 2. 1.Follow the instructions or you will ruin everything
  => If you don’t follow the instructions, you will ruin everything.
  – Chuyển từ “or” -> điều kiện loại 1
  – V (gốc) + or + c2
  -> iF + We/You + don’t + V(gốc) , c2 giữ nguyên : diễn tả những điều có thể xảy ra ở Hiện tại 
  2. People will not go camping in this stormy weather
  => If the weather weren’t stormy, people would go camping./ If it weren’t stormy, people would go camping.
  -Câu điều kiện loại 2
  – iF + S + were/weren’t +,…S  + would + V(gốc)  : diễn tả những điều không có thật ở Hiện tại 
  3. I love art, that’s why I organized this exhibition
  => If I didn’t love art, I wouldn’t organize this exhibition.
  – Câu đk loại 2
  – if + S + didn’t + V(gốc) ..,S + would + V(gốc) : diễn tả những điều không có thật ở Hiện tại 
  Chú ý :Khi chuyển sang điều liện loại 2 thì cần chuyển 
  Phủ định -> khẳng định và ngược lại 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới