We _________________ a barbecue in our garden at present. (have)

We _________________ a barbecue in our garden at present. (have)

2 bình luận về “We _________________ a barbecue in our garden at present. (have)”

 1. -> are having
  – at present -> dấu hiệu HTTD
  – We số nhiều -> chia are
  – have -> having
  – (+) : S + am/ is/ are + Ving
  @ Hiện tại chúng tôi đang tổ chức tiệc nướng ngoài trời trong khu vườn của mình.
  @Cew
  #Hoidap247
   

  Trả lời
 2. Giải đáp: $are$ $having$
  – Câu ở thì hiện tại tiếp diễn. DHNB: at present ( ngay bây giờ )
  – We là danh từ số nhiều nên dùng $are$
  – Sau tobe là một động từ thêm ing: $have$ → having
  Cấu trúc: (+) S + is/am/are + V_ing
  Tạm dịch: Chúng tôi đang tổ chức tiệc nướng ngoài vườn ngay bây giờ
  *** $2k10kaitokid$

  Trả lời

Viết một bình luận