We (not/celebrate) our anniversary in 2050. A. didnt celebrate B. wont celebrate

We (not/celebrate) our anniversary in 2050.
A. didnt celebrate
B. wont celebrate

2 bình luận về “We (not/celebrate) our anniversary in 2050. A. didnt celebrate B. wont celebrate”

 1. text{ Giải đáp : B. won’t celebrate
  DHNB: in + năm trương lai là in 2050=> Ta chia theo Tương Lai Đơn
  Có ” not ” nên ta chia theo thể Phủ định
  text{(-)S+will not/won’t+Vo+…

  Trả lời
 2. Đáp án: B (won’t celebrate)
  ————————–
  Giải thích 
  DHNB: in 2050 (in + năm trong tương lai –> TLĐ)
  Công thức thì tương lai đơn
  (+) S+ will + V1 
  (-) S+ won’t + V1 (will not = won’t)
  (?) Will + S+ V1?
  DHNB: in + năm trong tương lai, tomorrow, next (week, month…), ….
  #STMIN

  Trả lời

Viết một bình luận